Standpunten

Reactie MVO Platform consultatie Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Reactie MVO Platform consultatie Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
juni 2017

Minister Kamp presenteerde het ‘Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ in antwoord op belemmeringen die veel MVO-initiatieven ondervinden, bijvoorbeeld op het gebied van mededinging. Het MVO Platform steunt de uitgangspunten van het wetsvoorstel, maar ziet twee noodzakelijke aanvullingen.

Lees verder...

 

Brief MVO Platform voor AO IMVO 31 mei

Brief MVO Platform voor AO IMVO 31 mei
mei 2017

Het MVO Platform geeft haar visie op de voortgang van het MVO-beleid. Deze brief gaat in op de wijze waarop het Nederlandse beleid belangrijke internationale MVO-normen in de praktijk brengt. Ook gaat de brief in op het IMVO-convenantenbeleid en een aantal andere onderwerpen, zoals mededinging, Europees MVO-beleid en MVO in economische missies.

Lees verder...

 

Inbreng MVO Platform rondetafel IMVO-convenanten

Inbreng MVO Platform rondetafel IMVO-convenanten
februari 2017

Op 13 februari 2017 spreekt de Tweede Kamer in een rondetafel over de IMVO-convenanten.  De eerder aangekondigde rondetafel over het kleding en textiel convenant is geannuleerd en in deze agenda opgenomen. Tijdens de rondetafel wordt gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en vakbonden, onderzoek en adviesorganen en het bedrijfsleven. Ook het MVO Platform en diverse platformleden staan op het programma. Dit is de schriftelijke inbreng van het MVO Platform.

Lees verder...

 

Brief over MVO in economische missies

Brief over MVO in economische missies
december 2016

Het MVO Platform bekeek op welke wijze de MVO-voorwaarden worden gehanteerd bij handelsmissies. Door publieke informatie te vergelijken, ontstaat de indruk dat deelnemende Nederlandse bedrijven lang niet altijd voldoen aan de MVO-voorwaarden. Het MVO Platform dringt daarom aan op aanscherping van de controle op deelnemende bedrijven. Deze brief is aan de Kamerleden verzonden in verband met het AO Handels- en investeringsbevordering. Dit debat, oorspronkelijk gepland voor 6 december 2016, is inmiddels enkele malen uitgesteld.

Lees verder...

 

Brief van het MVO Platform voor het Kamerdebat (AO) over IMVO van 7 december 2016

Brief van het MVO Platform voor het Kamerdebat (AO) over IMVO van 7 december 2016
december 2016

In deze brief gaat het MVO Platform in op het resultaat van het MVO-beleid in de afgelopen kabinetsperiode, de voortgang en de uitvoering van de IMVO-convenanten en het MVO-beleid op Europees niveau.

Lees verder...

 

Brief aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling

Brief aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling
oktober 2016

Dit kabinet heeft in diverse nota's gesteld dat bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om schendingen, zoals kinderarbeid, excessief overwerk, betrokkenheid bij landroof of milieuschade, op te sporen en aan te pakken in hun eigen activiteiten én verderop in hun productieketen. De OESO-richtlijnen, die de basis vormen van het kabinetsbeleid voor MVO en de UNGP's verlangen van bedrijven dat zij due diligence uitvoeren. Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling BuHa-OS stuurt het MVO Platform een brief naar de Kamer en vraag aandacht voor de volgende onderdelen van het beleid: IMVO-convenanten, Plan van Aanpak SDG's en Zorgplicht en toegang tot recht slachtoffers. Het MVO Platform stelt dat de voortgang hiervan gering is en meer inzet is noodzakelijk.

Lees verder...

 

Brief aan de Kamer over het Plan van Aanpak voor de SDG’s

oktober 2016

Het MVO Platform constateert dat het Plan van Aanpak van het kabinet geen koppeling maakt met het ándere VN-proces waar Nederland uitvoering aan wil geven: de UNGPs en vraagt de Kamer om deze incoherentie in het beleid aan te kaarten in de begrotingsbehandeling, en in debatten over mensenrechten en de SDGs. 

Lees verder...

 

Brief aan Kamer over mededingingsbelemmeringen bij MVO-afspraken

Brief aan Kamer over mededingingsbelemmeringen bij MVO-afspraken
juni 2016

Een jaar geleden richtte het MVO Platform zich - samen met een brede coalitie van organisaties en bedrijven - tot Minister Kamp met de oproep om mededingingsbelemmeringen weg te nemen voor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een jaar later blijken de toezeggingen van Minister Kamp nog niet gerealiseerd. Deze brief - voor het AO over Marktwerking en Mededinging van 30 juni 2016 vraagt de Kamerleden om de Minister tot spoed te manen.

Lees verder...

 

Brief over onderzoek zorgplicht Nederlandse bedrijven voor AO IMVO 22 juni 2016

Brief over onderzoek zorgplicht Nederlandse bedrijven voor AO IMVO 22 juni 2016
juni 2016

Het onderzoek zorgplicht Nederlandse bedrijven dat in opdracht van de Ministeries Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken is uitgevoerd, geef inzicht in veel wets- en beleidsterreinen waarmee is geregeld dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen door Nederlandse bedrijven hun recht kunnen halen, of waarmee die schendingen voorkomen kunnen worden. Uit het omvangrijke rapport kunnen veel mogelijke wijzigingen in wetgeving en beleid worden afgeleid. Het MVO Platform roept daarom de Tweede Kamer op om dit rapport en die mogelijke wetwijzigingen met voldoende voorbereiding te behandelen.

Lees verder...

 

Brief over voortgang IMVO-convenanten voor AO 22 juni 2016

Brief over voortgang IMVO-convenanten voor AO 22 juni 2016
juni 2016

Veel maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen anderhalf jaar intensief bijgedragen aan de totstandkoming van IMVO-convenanten. Vanuit deze betrokkenheid constateren we dat de voortgang gering is: vooralsnog liggen er twee convenanten die beide nog niet zijn ondertekend.1 Bij enkele sectoren is soms al lange tijd - sprake van een voorbereidend stadium, bij anderen gebeurt niets. In de bijlage treft u ons oordeel per sector over de voortgang.

Lees verder...

 

MVO Platform is hosted by SOMO