Standpunten

Brief MVO Platform over Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Brief MVO Platform over Wet Zorgplicht Kinderarbeid
oktober 2017

Het Wetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid werd in februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter goedkeuring voor bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft nog vele vragen over dit wetsvoorstel en organiseert daarom een deskundigenbijeenkomst om zich nader te informeren. Het MVO Platform is één van de sprekers en zal vooral ingaan op de internationale trend om minimumnormen voor MVO, en met name due diligence, in wetgeving vast te leggen. Lees hier de inbreng van het MVO Platform.

Lees verder...

 

Brief MVO Platform voor AO Handels- en investeringsbevordering

Brief MVO Platform voor AO Handels- en investeringsbevordering
september 2017

Op 5 oktober spreekt de Tweede Kamer over handelsmissies. Veel missies gaan naar landen met hoge risico’s op schendingen. Ook gaan er vaak Nederlandse “risicosectoren” mee op handelsmissie. Het zou voor de hand liggen dat handelsmissies naar risicolanden juist gebruik maken van specifieke expertise die voorhanden is en dat samenhang worden gezocht met ander beleid rond MVO-risico’s. Het MVO Platform bekeek of MVO in deze handelsmissies op de agenda staat, en hoe dan. Gebleken is dat MVO-risico’s nog veel te weinig aandacht krijgen. Het MVO Platform doet daarom een aantal aanbevelingen om het beleid aan te scherpen.

Lees verder...

 

Samenvatting door MVO Platform: Economische Missies en MVO

Samenvatting door MVO Platform: Economische Missies en MVO
september 2017

De Tweede Kamer organiseerde op 11 september een hoorzitting over handelsbeleid. ‘Missies en economische diplomatie’ staan daarbij als apart onderdeel op de agenda. MVO is een belangrijk onderdeel van economische missies, aldus het overheidsbeleid. Het MVO Platform volgt al enige tijd in hoeverre dit beleid in de praktijk vorm krijgt. Bij deze hoorzitting is alleen het bedrijfsleven uitgenodigd. Om de Kamerleden toch te informeren over de bevindingen van het MVO Platform is daarvan een samenvatting gemaakt.

Lees verder...

 

Reactie MVO Platform consultatie Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Reactie MVO Platform consultatie Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
juni 2017

Minister Kamp presenteerde het ‘Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ in antwoord op belemmeringen die veel MVO-initiatieven ondervinden, bijvoorbeeld op het gebied van mededinging. Het MVO Platform steunt de uitgangspunten van het wetsvoorstel, maar ziet twee noodzakelijke aanvullingen.

Lees verder...

 

Brief MVO Platform voor AO IMVO 31 mei

Brief MVO Platform voor AO IMVO 31 mei
mei 2017

Het MVO Platform geeft haar visie op de voortgang van het MVO-beleid. Deze brief gaat in op de wijze waarop het Nederlandse beleid belangrijke internationale MVO-normen in de praktijk brengt. Ook gaat de brief in op het IMVO-convenantenbeleid en een aantal andere onderwerpen, zoals mededinging, Europees MVO-beleid en MVO in economische missies.

Lees verder...

 

Inbreng MVO Platform rondetafel IMVO-convenanten

Inbreng MVO Platform rondetafel IMVO-convenanten
februari 2017

Op 13 februari 2017 spreekt de Tweede Kamer in een rondetafel over de IMVO-convenanten.  De eerder aangekondigde rondetafel over het kleding en textiel convenant is geannuleerd en in deze agenda opgenomen. Tijdens de rondetafel wordt gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en vakbonden, onderzoek en adviesorganen en het bedrijfsleven. Ook het MVO Platform en diverse platformleden staan op het programma. Dit is de schriftelijke inbreng van het MVO Platform.

Lees verder...

 

Brief over MVO in economische missies

Brief over MVO in economische missies
december 2016

Het MVO Platform bekeek op welke wijze de MVO-voorwaarden worden gehanteerd bij handelsmissies. Door publieke informatie te vergelijken, ontstaat de indruk dat deelnemende Nederlandse bedrijven lang niet altijd voldoen aan de MVO-voorwaarden. Het MVO Platform dringt daarom aan op aanscherping van de controle op deelnemende bedrijven. Deze brief is aan de Kamerleden verzonden in verband met het AO Handels- en investeringsbevordering. Dit debat, oorspronkelijk gepland voor 6 december 2016, is inmiddels enkele malen uitgesteld.

Lees verder...

 

Brief van het MVO Platform voor het Kamerdebat (AO) over IMVO van 7 december 2016

Brief van het MVO Platform voor het Kamerdebat (AO) over IMVO van 7 december 2016
december 2016

In deze brief gaat het MVO Platform in op het resultaat van het MVO-beleid in de afgelopen kabinetsperiode, de voortgang en de uitvoering van de IMVO-convenanten en het MVO-beleid op Europees niveau.

Lees verder...

 

Brief aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling

Brief aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling
oktober 2016

Dit kabinet heeft in diverse nota's gesteld dat bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om schendingen, zoals kinderarbeid, excessief overwerk, betrokkenheid bij landroof of milieuschade, op te sporen en aan te pakken in hun eigen activiteiten én verderop in hun productieketen. De OESO-richtlijnen, die de basis vormen van het kabinetsbeleid voor MVO en de UNGP's verlangen van bedrijven dat zij due diligence uitvoeren. Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling BuHa-OS stuurt het MVO Platform een brief naar de Kamer en vraag aandacht voor de volgende onderdelen van het beleid: IMVO-convenanten, Plan van Aanpak SDG's en Zorgplicht en toegang tot recht slachtoffers. Het MVO Platform stelt dat de voortgang hiervan gering is en meer inzet is noodzakelijk.

Lees verder...

 

Brief aan de Kamer over het Plan van Aanpak voor de SDG’s

oktober 2016

Het MVO Platform constateert dat het Plan van Aanpak van het kabinet geen koppeling maakt met het ándere VN-proces waar Nederland uitvoering aan wil geven: de UNGPs en vraagt de Kamer om deze incoherentie in het beleid aan te kaarten in de begrotingsbehandeling, en in debatten over mensenrechten en de SDGs. 

Lees verder...

 

MVO Platform is hosted by SOMO