Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Wat is MVO?
 

Wat is MVO?

MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf in haar gehele bedrijfsvoering en in de keten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij bewerkstelligt op sociaal, ecologisch en economisch gebied en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden.

MVO Referentiekader

Het MVO Referentiekader maakt duidelijk wat MVO moet inhouden volgens het MVO Platform. Hierin wordt benadrukt dat MVO verankerd moet zijn in nationale wetgeving en internationaal overeengekomen normen en principes over goed bestuur en verantwoord maatschappelijk gedrag. Het referentiekader verwijst naar een breed gedragen, en recent flink aangescherpt, internationaal kader van normen rond MVO:

- De VN Principes voor mensenrechten en bedrijfsleven;
- De OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, waarin mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, due diligence en leefbaar loon expliciet zijn opgenomen;
- ISO 26000, een richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties die zowel normen stelt als richtlijnen geeft voor de uitvoering.

Bekijk het MVO referentiekader in het Nederlands, Engels, Spaans en Chinees.

Due diligence 

Due diligence is de inspanning die van bedrijven wordt gevraagd om betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen tegen te gaan. Due diligence betekent letterlijk “gepaste zorgvuldigheid”. Lees verder. 

Gedragscode 

In een gedragscode legt een onderneming haar beleidsuitgangspunten ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen vast. Gedragscodes gelden meestal voor de gehele onderneming en in veel gevallen ook voor de toeleveranciers in de keten. Inmiddels bestaan er vele gedragscodes met even grote diversiteit aan kwaliteit, inhoud en reikwijdte. Lees meer.

Leefbaar loon

Een leefbaar loon is een belangrijk mensenrecht uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Verder is het onderdeel van de arbeidsnormen van de ILO en kern van twee van de Millenniumdoelen. Het uitbetalen van een leefbaar loon is daarmee een belangrijk onderdeel van MVO, dat echter in de praktijk onvoldoende wordt geïmplementeerd. Lees meer.

Transparantie

Transparantie, toegang tot informatie, is een belangrijk principe in de democratische samenleving. De transparantie van de overheid is in Nederland geregeld via de Wet openbaarheid van bestuur. Ook van ondernemingen mag worden verwacht dat zij transparant zijn en verantwoording afleggen. Lees meer.

Multistakeholderinitiatief

Stakeholders (belanghebbenden) betrekken bij de formulering, uitvoering en externe controle van het MVO-beleid is een essentiële voorwaarde voor de geloofwaardigheid en effectiviteit ervan. Identificatie van alle belanghebbenden is een eerste belangrijke stap. Het gaat om werknemers, toeleveranciers en klanten, maar ook om lokale gemeenschappen, vakbonden, belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Lees meer.

Internationaal MVO-kader

In internationaal verband zijn richtlijnen en normen ontwikkeld die zich specifiek richten op de verantwoordelijkheden van ondernemingen. Deze richtlijnen zijn (mede) ontwikkeld door nationale overheden. De belangrijkste elementen van dit internationale MVO-kader zijn: VN Principes voor mensenrechten en bedrijfsleven (UNGP's), OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen,  Internationale arbeidsnormen, Global Compact en ISO 26000. Lees meer.

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

 
MVO Platform is hosted by SOMO