Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf in haar hele bedrijfsvoering en in de hele keten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij bewerkstelligt op sociaal, ecologisch en economisch gebied en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden.

MVO Referentiekader

Het MVO Referentiekader maakt duidelijk wat MVO moet inhouden volgens het MVO Platform. Hierin wordt benadrukt dat MVO verankerd moet zijn in nationale wetgeving en internationaal overeengekomen normen en principes over goed bestuur en verantwoord maatschappelijk gedrag van bedrijven. Het referentiekader verwijst naar een breed gedragen, en recent flink aangescherpt, internationaal kader van normen rond MVO:

  • De VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijfsleven (United Nations Guiding Principles on Business and Human Right − UNGP’s), waarin staat wat de rol van staten is en welke verantwoordelijkheid het bedrijfsleven heeft in relatie tot de mensenrechten.
  • De OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, waarin mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, due diligence en leefbaar loon expliciet zijn opgenomen.
  • ISO 26000, een richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties die zowel normen stelt als richtlijnen geeft voor de uitvoering.

In het menu aan de linkerkant staat meer informatie over een aantal elementen van MVO.