Het MVO Platform werkt aan praktische handreikingen voor de implemenatie van de MVO uitgangspunten. Eén daarvan is de ontwikkeling van een middel om consumenten te informeren over de mate van duurzaamheid van producten.

Het debat over MVO richt zich steeds meer op de implementatie, verificatie, meetbaarheid en rapportage van MVO. Het inzichtelijk en transparant maken van het productieproces staat daarbij hoog op de agenda. Omdat maatschappelijke organisaties hier een belangrijke rol bij spelen, startte het MVO Platform in januari 2006 een driejarig project rondom transparantie en operationalisering van MVO.

Het MVO platform, gecoördineerd door SOMO, is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties actief op het gebied van MVO. Het Platform stelde in 2002 het Referentiekader op; een inventarisatie van normen, afspraken en operationele aspecten die bij maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband een rol spelen. Voorbeelden zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van Rio en Agenda 21.

Het MVO referentiekader werd positief ontvangen door de overheid en het bedrijfsleven en wordt nog steeds in grote mate geraadpleegd. Een kritiekpunt op het referentiekader was echter het ontbreken van praktische handreikingen ten aanzien van implementatie. In het nieuwe project wil het MVO Platform daarom een slag maken door het MVO Referentiekader te operationaliseren en aan te vullen met duidelijke handelingsperspectieven voor overheden, bedrijfsleven en consumenten.

In 2006 richt het project zich op de rol van de consument en wordt onderzocht hoe deze rol inzichtelijk kan worden gemaakt. Een van de aandachtspunten daarbij is het belang van eenduidige benaderingen. Enkel al het grote aantal bestaande vrijwillige codes voor verantwoord ondernemen brengt consumenten op het verkeerde been.

De resultaten van het onderzoek worden eind 2006 gepubliceerd in een ‘Gids transparantie producten & handelingsperspectieven’. De gids geeft praktische informatie met betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden tot duurzaam consumeren. Met behulp van de gids wordt tevens gekeken welke rol de Nederlandse overheid kan spelen bij verdere verduurzaming van producten en ketens.

Het project wordt gesubsidieerd door VROM in het kader van de Subsidieregeling Maatschappelijke organisaties & Milieu (SMOM).