Het MVO Platform is teleurgesteld over de eerste voortgangsrapportage van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).
Het MVO Platform hoopte in het voortgangsrapport ‘ Waarde winnen, ook in de keten’ een concrete invulling te vinden van de Verklaring IMVO die de SER in december 2008 uitbracht. Het rapport bestaat echter vooral uit verwijzingen naar bestaand beleid.

De bevindingen van het MVO Platform worden gedeeld door staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. Tijdens een symposium op maandag 2 november zei hij hierover: ‘een plan van aanpak en concrete doelen ontbreken. Dat betekent dat deze voortgangsrapportage me teleurstelt. Jammer genoeg blijft daardoor de toegevoegde waarde onduidelijk’. Heemskerk riep de SER op om op korte termijn met een plan van aanpak te komen.

Aanbevelingen

In haar reactie op de voortgangsrapportage doet het MVO Platform de volgende suggesties voor de verdere uitwerking van het SER-initiatief:

1. Maak een analyse van de bestaande problemen. Welke problemen doen zich voor in de keten en aan welke geeft de SER prioriteit? Deze
analyse kan bijvoorbeeld gemaakt op basis van bestaand onderzoek.

2. Geef een nadere invulling van het begrip ketenverantwoordelijkheid. Begrippen als frequentie, intensiteit en kenbaarheid
worden door de SER genoemd om meer of minder verantwoordelijkheid voor de keten te duiden, maar duidelijke verwachtingen  waaraan bedrijven zouden moeten voldoen en op beoordeeld worden ontbreken.

3. Geef aan waar de SER wil staan in 2012 als dit initiatief geëvalueerd wordt. Hiervoor is een nulmeting onontbeerlijk.

4. Kom tot een planning van de te ondernemen activiteiten. Wat gaat de commissie, en de leden van de commissie doen de komende jaren?

5. Zet een steekproefsgewijs onderzoek in gang naar de toedracht in de keten ter verificatie van de papieren werkelijkheid van rapportage hierover.