Dit kabinet heeft in diverse nota's gesteld dat bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om schendingen, zoals kinderarbeid, excessief overwerk, betrokkenheid bij landroof of milieuschade, op te sporen en aan te pakken in hun eigen activiteiten én verderop in hun productieketen. De OESO-richtlijnen, die de basis vormen van het kabinetsbeleid voor MVO en de UNGP's verlangen van bedrijven dat zij due diligence uitvoeren.

Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling BuHa-OS stuurt het MVO Platform een brief naar de Kamer en vraag aandacht voor de volgende onderdelen van het beleid: IMVO-convenanten, Plan van Aanpak SDG's en Zorgplicht en toegang tot recht slachtoffers. Het MVO Platform stelt dat de voortgang hiervan gering is en meer inzet is noodzakelijk.