MVO-moties houden Ploumen scherp

De kritische kanttekeningen die de Tweede Kamer plaatste bij Ploumens plannen voor MVO-convenanten tijdens het debat van 25 februari 2015, kregen in april een vervolg in de vorm van enkele moties.

MVO-moties houden Ploumen scherp

Concrete doelstellingen

Van Ojik (GroenLinks) wil de doelstellingen van het convenantenbeleid scherper en vraagt via een motie om concrete, controleerbare doelstellingen. Hij doet dat om het beleid beter te kunnen beoordelen en evalueren. Deze motie kon op een meerderheid rekenen.

Zo nodig aanvullende maatregelen

De evaluatie van MVO-convenanten is ook het onderwerp van een motie van Van Dijk (SP) en Voordewind (CU). Al tijdens het debat in februari werd veelvuldig benadrukt dat evaluatie moet samengaan met aanvullende maatregelen voor risicosectoren die te weinig vordering maken.

De Minister deed al de mondelinge toezegging daarover na te zullen denken, maar de Kamerleden vonden dat onvoldoende concreet en kwamen met een motie, die overigens ook een tijdstip geeft voor de evaluatie: ‘vóór de zomer van 2016’. Voor deze motie bleek echter geen meerderheid, of toch wel? De PvdA lette tijdens de stemming even niet op, miste de motie, en liet instemming met de motie te laat blijken. Van Dijk zal de motie daarom opnieuw in stemming brengen.

Rapporteren over due diligence

Hoe de aanvullende maatregelen eruit kunnen zien, ook daarover hebben enkele Kamerleden ideeën. Voordewind kwam met een motie die bedrijven in risicosectoren verplicht om te rapporteren over hun due diligenceproces. Die plicht moet gelden voor grotere bedrijven. Kleine bedrijven krijgen geen plicht opgelegd, maar worden wel gestimuleerd. Voordewind besloot na debat met Minister Ploumen om deze motie aan te houden.

Cacaosector onder de loep

In de cacaosector zijn al veel duurzaamheidsinititiatieven, onder meer via het Initiatief Duurzame handel (IDH). Desondanks is extreme armoede onder cacaoboeren nog steeds een harde realiteit, zo bleek onlangs uit de cacaobarameter. Voordewind kwam daarom met een motie die vraagt om een onderzoek naar machtsconcentratie in de cacaoketen en een verplichte leefbaarlooncalculatie voor alle duurzaamheidsprojecten rond cacao waar de overheid aan meefinanciert. Ook deze motie werd aangenomen.

Tegenstrijdige uitspraken Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Tot slot kwam Van Laar (PvdA) met een motie over tegenstijdigheid tussen ACM-uitspraken en de verwachtingen die de maatschappij heeft van bedrijven op het gebied van duurzaamheid en MVO. Dit probleem is recent inderdaad verschillende keren gebleken: zowel een sector-initiatief tot verbetering van dierenwelzijn (de ‘Kip van Morgen’) als herkomsttransparantie in de steenkoolketen zijn volgens de ACM in strijd met mededingingsregels. De motie van Van Laar vraagt om onderzoek naar mogelijkheden om deze tegenstrijdigheid structureel te ondervangen. Ook deze motie werd aangenomen.