De Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2008-2011 stelt zeer teleur. Het kabinet geeft een veel te rooskleurig beeld van wat er is bereikt op het gebied van MVO. Bedrijven worden niet verplicht om internationaal afgesproken mensen- en arbeidsrechten en milieunormen ook in het buitenland na te leven. Het MVO Platform acht voor een effectief MVO beleid onder meer noodzakelijk: gericht onderzoek naar de grote sociale- en milieuproblemen in de toeleverings- en handelsketens van bedrijfssectoren, een actieve informatieplicht én het strafbaar maken van schending van internationale arbeids- en milieunormen door bedrijven.

Dit laat het MVO Platform, waarin 35 maatschappelijke organisaties en vakbonden samenwerken, weten in een brief aan de vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Op 6 maart a.s. bespreekt de Tweede Kamer de Kabinetsvisie MVO 2008 – 2011 met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

Het kabinet koppelt MVO aan het oplossen van ‘klemmende vraagstukken’ als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, corruptie, kinderarbeid en schending van mensen- en arbeidsrechten. Er wordt echter een veel te fraai beeld geschetst van wat er al is bereikt . Het in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in 2007 afgeronde Voortgangsonderzoek MVO (2001-2006) constateert dat nog slechts een beperkte kopgroep van bedrijven werkelijk aan de slag is met MVO.

Dertien aanbevelingen

Het MVO Platform doet dertien aanbevelingen aan de Tweede Kamer om de regering aan te sporen tot een veel ambitieuzer MVO-beleid. De eerste aanbeveling betreft een andere definitie van MVO die ook ketenverantwoordelijkheid en naleving van (inter)nationale regelgeving in andere landen omvat. Nu worden internationaal overeengekomen arbeids- en milieunormen overgelaten aan de vrijwillige afweging van bedrijven. Dat is zeer ongewenst.

Het MVO Platform pleit ervoor om het voor ondernemers makkelijker te maken om ‘MVO ondernemer’ te zijn. Dat kan door positieve prikkels als duurzaam inkopen door de Nederlandse overheid, financiële prikkels en innovatie gericht op MVO. Daar hoort ook bij dat bedrijven die verantwoord (willen) ondernemen geen schade lijden door bedrijven die zich aan MVO niets gelegen laten liggen, de ‘free riders’. Tegen deze bedrijven zijn sancties op hun plaats.

Het MVO Platform pleit daarom voor gericht onderzoek per sector naar de ‘grote problemen’ waar bedrijven mee te maken hebben op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook pleit het MVO Platform voor een actieve informatieplicht van bedrijven die consumenten in staat stelt duurzaam te kopen. Tevens pleit het MVO Platform voor een onderzoek naar de mogelijkheid om bedrijven in Nederland te vervolgen die elders ernstige milieudelicten plegen en/of arbeids- en mensenrechten schenden.

 

Enkele andere aanbevelingen van het MVO Platform:

  • Nederland moet zich bij bijv. de EU, de VN en de WTO inzetten voor internationale MVO-normen;
  • bedrijven die aan handelsmissies meedoen moeten laten zien dat zij verantwoord(er) opereren;
  • voorkom dat de mededingingswetgeving verantwoord ondernemen in de weg staat;
  • een actiever beleid op het gebied van duurzaam inkopen en aanbesteden door de overheid (Op 5 maart overlegt 
    de vaste Kamercommissie van VROM met minister Cramer over duurzaam inkopen).

 

Nadere informatie
– Gerard Oonk, tel. 030-2321340 of 06-51015260
– Gemma Crijns, tel. 020-5356066 of 06-28203148