De leden van het MVO Platform leggen met dit document hun gezamenlijke visie vast over het onderwerp ketenverantwoordelijkheid.

Het doel van dit document is:
  • invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties, om hun verwachtingen op dit onderwerp duidelijk te maken;
  • een bijdrage te leveren aan de coherentie van het debat over ketenverantwoordelijkheid;
  • een aanvulling te geven op het advies Duurzame Globalisering, een wereld te winnen dat de regering deze zomer ontving van de Sociaal-Economische Raad (SER);
  • aanbevelingen te doen aan de overheid en het bedrijfsleven.

Voor deze gezamenlijke visie is uitgegaan van het op MVO van toepassing zijnde internationale stelsel van rechten, plichten, normen en richtlijnen, zoals beschreven in het MVO Referentiekader.
Dat een onderneming verantwoordelijkheid draagt voor zijn productie- en handelsketens ligt besloten in de definitie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die het MVO Platform hanteert in haar MVO Referentiekader:

`MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden.'

Uitgangspunt is dus een verantwoordelijkheid over de gehele keten. De mate waarin een bedrijf verantwoordelijk is binnen een keten, wordt bepaald door onder andere de invloed van het bedrijf en de ernst van mogelijke misstanden die plaatsvinden in de keten.

Onderstaande tekst benoemt de vrijwillige ketenverantwoordelijkheid die anno 2008 wordt betracht door bedrijven en de huidige rol die overheden en maatschappelijke organisaties spelen. Daarnaast wordt ingegaan op ketentransparantie en ketenaansprakelijkheid.

Het MVO Platform acht meer ketentransparantie (openheid van bedrijven) van groot belang om de bestaande vrijwillige ketenverantwoordelijkheid op een hoger niveau te krijgen. Via ketenaansprakelijkheid (het juridisch verankeren van ketenverantwoordelijkheid) kunnen minimumeisen gaan gelden voor alle bedrijven.