Het rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van staatssecretaris van Gennip (Economische Zaken) concludeert dat beleid voor MVO de bedrijven beter aanspreekbaar heeft gemaakt voor hun prestaties op dit terrein en dat het heeft het gezorgd voor meer bekendheid met en bewustwording van MVO bij bedrijven.

Het evaluatierapport concludeert dat de doelstelling van het kabinet om de ontwikkeling van MVO te versnellen, is bereikt. Dat geldt echter niet voor de ambitie om alle bedrijven mee te laten doen aan MVO. Ook is de overheid in de ogen van bedrijen en NGO's met name tekortgeschoten bij het vervullen van een voorbeeldrol. Daarnaast blijkt er een groeiende behoefte te zijn aan aanpak op maat voor zowel grote bedrijven als het MKB.

HetĀ rapport verschijnt vijf jaar na de kabinetsnotitie 'MVO: het prespectief vanuit de overheid'. Daarin stelde het kabinet zicht ten doel MVO te stimuleren. Volgens de odnerzoekers heeft het kabinet de toen geformuleerde initiatieven goed opgepakt onader andere door oprichting van het kenniscentrum MVO Nederland, aanpassing van bestaande richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de aparte richtlijne voor het maatschappelijk jaarverslag.
Andere initiatieven van het kabinet zijn onder meer vergroting van de internationale dimensie van MVO, bevordering van transparantie en meer bewustwording bij het MKB. Het kabinet wil de voorbeeldrol van de overheid stimuleren door in 2010 bij 100% van de overheidsinkopen en -investeringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen.

Van Gennip heeft onder het motto 'vrijwillig, maar niet vrijblijvend' gestimuleerd dat bedrijven MVO als vanzelfsprekend gaan beschouwen. De onderzoekers geven het nieuwe kabinet een lijst van aanbeveligen om MVO ook in de toekomst te stimuleren. Het gaat onder meer om een nieuwe kabinetsvisie op MVO, meer uitdaging met een voortrekkersrol voor de overheid, maatwerk en bevordering van de samenwerking tussen bedrijfsleven, NGO's en overheden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken