MVO Platform schrijft brief aan Minister Donner over ICT-aanbesteding

Uit het persbericht bleek echter niet dat bij het gunnen van deze
omvangrijke overheidsopdracht ook duurzaamheidcriteria een rol hadden
gespeeld. Dit is opmerkelijk aangezien duurzaamheid een speerpunt van
het kabinetsbeleid is. De Tweede Kamer nam in 2005 een motie aan waarin
zij de rijksoverheid opdraagt om in 2010 duurzaamheid als zwaarwegend
criterium mee te nemen bij 100% van de rijksinkopen en -investeringen.
Het MVO Platform meent dat er alle reden is om juist bij de
aanbesteding van ICT grondig naar een aantal duurzaamheidsapsecten te
kijken, zowel op sociaal als milieuterrein. In een brief aan de
minister uit het MVO Platform haar zorgen over de gang van zaken.