Foto: Artur-Szczybylo

Volgens het MVO Platform is due diligence-wetgeving in Nederland nodig om de negatieve impact van bedrijven op mens en milieu in internationale ketens te minimaliseren. Deze due diligence-wetgeving dient ingevoerd te worden in aanvulling op onderdelen van het bestaande Nederlandse MVO-beleid, dat tot nu toe vooral is gestoeld op zelfregulering.

Foto: Artur-Szczybylo

Brede due diligence-wetgeving moet aan een aantal kenmerken voldoen om effectief te zijn en daadwerkelijk bij te dragen aan het verminderen van negatieve impacts op mens en milieu in productielanden. Het MVO Platform heeft met experts uit productielanden, het bedrijfsleven, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld gezocht naar de beste manier om wetgeving vorm te geven die impact heeft in productielanden, proportionele administratieve lasten met zich meebrengt én past in het huidige Nederlandse rechtssysteem. Het MVO Platform pleit daarom voor due diligence-wetgeving die minimaal aan zeven kenmerken voldoet:

  1. Reikwijdte: in lijn met de OESO-richtlijnen dekt de wet alle internationaal erkende mensenrechten- en milieunormen
  2. Bereik: de wet dekt alle bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of op de Nederlandse markt opereren
  3. Aard van de verplichting: de wet verplicht bedrijven due diligence toe te passen
  4. Inhoud van de due diligence: de wet verplicht bedrijven due diligence-maatregelen te nemen en te rapporteren over de voortgang en uitkomsten van die maatregelen
  5. Transparantie: bedrijven dienen minimaal jaarlijks op een toegankelijke en gepaste wijze te rapporteren over hun due diligence-proces
  6. Toezicht: het zwaartepunt in de handhaving ligt bij een onafhankelijke publieke toezichthouder
  7. Herstel: het stoppen en herstellen van daadwerkelijke negatieve gevolgen op mensenrechten en milieu door bedrijven is een belangrijk onderdeel van hun due diligence-verplichting.

Lees ook de vragen en antwoorden over dit voorstel.