Foto: OECD, 2017

De OESO-richtlijnen, hét normatief kader voor verantwoord ondernemen, zijn in 2011 voor het laatst herzien, terwijl de afgelopen tien jaar veel is gebeurd op het gebied van verantwoord ondernemen. Zo zijn er sectorhandreikingen ontwikkeld, ligt er een nieuw klimaatakkoord en brengt technologische ontwikkeling nieuwe risico’s voor mens en milieu met zich mee. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid zich op verschillende manieren gecommitteerd aan nieuwe standaarden op themaniveau, bijvoorbeeld in IMVO-convenanten. Om de actualiteit en brede steun voor de OESO-richtlijnen te behouden pleit het MVO Platform voor een herziening.

Foto: OECD, 2017

Dit visiedocument geeft op hoofdlijnen aan welke thema’s het MVO Platform graag (verbeterd) ziet terugkomen in herziene OESO-richtlijnen, zodat duidelijk wordt welke verwachtingen er aan bedrijven worden gesteld op die terreinen. Het document gaat in op de volgende thema’s:

* Klimaatverandering * Gender * Dierenwelzijn * Digitalisering * Belastingen * Landrechten * Kastendiscriminatie * Transparantie * Arbeidsrechten * Kinderrechten * Mensenrechtenverdedigers * Reikwijdte van de richtlijnen  *  Conflictgebieden